ราคาสินค้าและค่าจัดส่งพริกแห้งสวนของเรา

1 กระสอบ มี 10 กิโลกรัม 

1-5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท ปลายทาง +30 ไปรษณีย์ไทย

6-10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท ปลายทาง +30 ไปรษณีย์ไทย